• تمدید سنوات ترم های 9 و 10 جهت تمدید سنوات ترم های 9 و 10 فرم درخواست مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص داخلی را دانلود و پس از وارد کردن اطلاعات، به کارشناس کمیسیون موارد خاص تحویل دهید.
 • مجوز ادامه تحصیل دانشجویان 3 ترم مشروطجهت اخذ مجوز ادامه تحصیل فرم درخواست مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص داخلی را دانلود و پس از وارد کردن اطلاعات، به کارشناس کمیسیون موارد خاص تحویل دهید.
 • تمدید سنوات ترم های 11 به بعدجهت اخذ مجوز ادامه تحصیل ترم 11 به بعد که توسط شورای کمیسیون موارد خاص استانی صادر می شود، طبق بخش نحوه درخواست بررسی کمیسیون موارد خاص استانی عمل کنید.
 • تمدید سنوات ترم پنجمجهت تمدید سنوات ترم پنجم فرم درخواست مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص داخلی را دانلود و پس از وارد کردن اطلاعات، به کارشناس کمیسیون موارد خاص تحویل دهید.
 • مجوز ادامه تحصیل دانشجویان 2 ترم مشروطجهت اخذ مجوز ادامه تحصیل فرم درخواست مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص داخلی را دانلود و پس از وارد کردن اطلاعات، به کارشناس کمیسیون موارد خاص تحویل دهید.
 • تمدید سنوات ترم 6 به بعد و مجوز ادامه تحصیل پس از 3 ترم مشروطیجهت اخذ مجوز ادامه تحصیل موارد فوق که توسط شورای کمیسیون موارد خاص استانی صادر می شود، طبق بخش نحوه درخواست بررسی کمیسیون موارد خاص استانی عمل کنید.
 • مجوز ادامه تحصیل دانشجویان 2 ترم مشروطجهت اخذ مجوز ادامه تحصیل که توسط شورای کمیسیون موارد خاص استانی صادر می شود، ابتدا فرم فرم درخواست مجوز ادامه تحصیل بعلت مشروطی برای دانشجویان کارشناسی ارشد را دانلود و تحویل کارشناس کمیسیون موارد خاص داده، سپس طبق بخش نحوه درخواست بررسی کمیسیون موارد خاص استانی عمل کنید.
 • مجوز ادامه تحصیل ترم 7 و به بعدجهت اخذ مجوز ادامه تحصیل ترم 7 به بعد که توسط شورای کمیسیون موارد خاص استانی صادر می شود، طبق بخش نحوه درخواست بررسی کمیسیون موارد خاص استانی عمل کنید.

نحوه درخواست بررسی کمیسیون موارد خاص استانی

 • 1. دانلود فرم درخواست مجوز ادامه تحصیل، پس از تکمیل اطلاعات( در صورت نیاز به تایید استاد راهنما برسد)، تحویل کارشناس مربوطه
 • 2. دریافت کد رهگیری سامانه بوستان از کارشناس کمیسیون موارد خاص
 • 3. مراجعه به سامانه بوستان جهت پرداخت وجه و اطلاع به کارشناس کمیسیون موارد خاص
 • 4. پیگیری نتیجه کمیسیون موارد خاص از سامانه بوستان