مدیر گروه

محمد علی سماواتی شریف
آخرین مدرک تحصیلیدکترای تخصصی
رتبه علمیدانشیار
رشته تحصیلیتربیت بدنی و علوم ورزشی؛ گرایش فیزیولوژی ورزشی
محل اخذدانشگاه تهران
پست الکترونیکali.samavati@gmail.com
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه

فایل سر فصل رشته ها

فایل چارت درس ها