مدیر گروه

خانم داودی صفدر
آخرین مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رتبه علمیمربی
رشته تحصیلیریاضیات
محل اخذ-
پست الکترونیک-
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه