مدیر گروه

امین شهرام
آخرین مدرک تحصیلیدانشجوی دکتری دانشگاه تهران
رتبه علمیبرنامه ریزی محیط زیست
رشته تحصیلیپیام نور تهران
محل اخذ-
پست الکترونیکshahram.amin63@yahoo.com
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه