مدیر گروه

بهجت عباسی
آخرین مدرک تحصیلیدکترای تخصصی
رتبه علمیاستادیار
رشته تحصیلیحسابداری
محل اخذ--
پست الکترونیک-
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه