مدیر گروه

دکتر امیرحسین قربانخانی
آخرین مدرک تحصیلیدکتری تخصصی
رتبه علمیاستادیار
رشته تحصیلیعمران - سازه
محل اخذدانشگاه بوعلی سینا
پست الکترونیک
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه

فایل سر فصل رشته ها

فایل چارت درس ها