مدیر گروه

محمد عباسی
آخرین مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رتبه علمی-
رشته تحصیلیمهندسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
محل اخذدانشگاه تهران
پست الکترونیکmohammadabbasi@ut.ac.ir
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه

فایل سر فصل رشته ها

فایل چارت درس ها