مدیر گروه

خانم دکتر موسوی

آخرین مدرک تحصیلیدکتری تخصصی
رتبه علمیاستادیار
رشته تحصیلیکامپیوتر
محل اخذکشور مالزی
پست الکترونیک-
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه

فایل سر فصل رشته ها

فایل چارت درس ها