مدیر گروه

خانم دکتر صادقی فرشته

آخرین مدرک تحصیلیدکتری تخصصی
رتبه علمیاستادیار
رشته تحصیلیمعماری
محل اخذ
پست الکترونیک
تلفن

زمان حضور مدیر گروه

فایل سر فصل رشته ها

فایل چارت درس ها