خانم داوودی صفدر مدیر گروه عمومیروزهای شنبه و یکشنبه ساعت 12 الی 14 و دوشنبه ساعت 09 الی 12
خانم دکتر صادقی فرشته مدیر گروه معماریروزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10 الی 12
آقای دکتر قربانخانی مدیر گروه عمرانروزهای شنبه و سه شنبه ساعت 9 الی 12
خانم دکتر عباسی مدیر گروه حسابداری---
آقای مهندس عباسی مدیر گروه نقشه برداریروز دوشنبه ساعت 11 الی 13
خانم ملکی مدیر گروه گرافیکروزهای یکشنبه و دوشنبه ساعت 9 الی 11
خانم دکتر موسوی مدیر گروه کامپیوتر---
آقای موسوی مدیر گروه حقوق---