مدیر گروه

دکتر امیرحسین قربانخانی
آخرین مدرک تحصیلیدکتری تخصصی
رتبه علمیاستادیار
رشته تحصیلیعمران - سازه
محل اخذدانشگاه بوعلی سینا
پست الکترونیک
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه

فایل سر فصل رشته ها

فایل چارت درس ها

مدیر گروه

محمد عباسی
آخرین مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رتبه علمی-
رشته تحصیلیمهندسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
محل اخذدانشگاه تهران
پست الکترونیکmohammadabbasi@ut.ac.ir
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه

فایل سر فصل رشته ها

فایل چارت درس ها

مدیر گروه

خانم دکتر موسوی

آخرین مدرک تحصیلیدکتری تخصصی
رتبه علمیاستادیار
رشته تحصیلیکامپیوتر
محل اخذکشور مالزی
پست الکترونیک-
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه

فایل سر فصل رشته ها

فایل چارت درس ها